"Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket." Ef. 5:11

A kálvinizmus 5 pontja - 5. A szentek állhatatossága R500

2017. július 20. - GergelyNagy

Ezen cím alatt futó sorozatban vázlatos, igehelyekkel alátámasztott, rövid összefoglalását szeretnénk közölni a kálvinizmus 5 pontjának, a T.U.L.I.P.-nak.

T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

A szentek állhatatossága [Perseverance of the Saints] - a szentek állhatatossága, amit néha még „örök biztonságnak” is szoktak nevezni, az a hitigazság, miszerint akik ténylegesen újjászülettek Isten kegyelméből, megmaradnak hitükben. Örökké keresztények maradnak.  Örökké állhatatosak maradnak. Állhatatosak maradnak egészen a halálukig. Állhatatosak maradnak, Isten kegyelméből, és nem saját képességeikből adódóan maradnak hithűek. Az igazi keresztények tehát Krisztusban biztonságot élveznek. Nem tudnak elszakadni. Nem veszthetik el a megváltásukat, üdvösségüket.doctrines-of-grace-p.jpg

Tovább

"Válasz bizonyos rágalmakra és istenkáromlásokra, melyekkel egyes gonosz beállítottságú személyek gyűlöletet akarnak kelteni Isten örök predesztinációjának tanításával szemben" Kálvin János

„Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?” (Róma 9:20) 

Bevezetés

Szeretett testvéreim, nem szabad azon elcsodálkoznunk, ha Isten örök predesztinációjának tantételét a Sátán támogatói támadják és küzdenek ellene, hiszen látjuk, hogy ez a mi üdvösségünk alapja, s Isten irántunk megnyilvánuló ingyenes jóságának jobb felmagasztalására is szolgál. Másrészről az ellene ugató kutyák azt hiszik, jó, és kedvező okuk van a nagyobb vakmerőségre, mintha semmi sem lenne az ember értelmével ellentétesebb, mint üdvösségünket az Isten jóakaratába helyezni annak kimondásával, hogy egyedül és kizárólag Őrá tartozik a mi kiválasztásunk, mégpedig anélkül, hogy bármit találna bennünk, amiért kiválaszt, s hitet ad, melyen keresztül megigazulunk. Micsoda? Miután nincs személyhez kötve, jó okkal pusztán az Ő nagylelkűségére hagyatkozva ad kegyelmet azoknak, akiknek akar, miközben a többieket meghagyja a végromlásban. Én azonban hagyom ennek a dolognak a bővebb tárgyalását, mert bőséges anyag áll rendelkezésre azokban a könyvekben, melyek nyomtatásban jelentek meg, s nektek is elégségeseknek kell lenniük. Azt az irományt illetően, amelyet széltében-hosszában terjesztettek a hitünk eme tantételének megsemmisítése végett, nos, igazság szerint ez válaszra sem méltó. Egy oldalról ugyanis tudatlansággal és brutalitással teljes, így bárki könnyedé megítélheti, másrészt annyira tele van pökhendiséggel, hogy egyenesen csodálatos, miképpen hallgattatnak meg ezek a bajkeverők és szégyenteljes csalók, aki ily gyalázatosan kiforgatják a Szentírást. Mivel azonban megértettem, hogy vannak néhányan, akiket az egyszerűségük és gyengeségük folytán ezek felzaklattak, jónak láttam venni a fáradtságot bemutatni nekik, miképpen kell megmagyarázniuk ezt a dolgot maguknak, hogy többé már ne téveszthessék meg őket ezek a csalók.

kalvin.jpg

Tovább

A kálvinizmus 5 pontja - 4. Ellenállhatatlan kegyelem R500

Ezen cím alatt futó sorozatban vázlatos, igehelyekkel alátámasztott, rövid összefoglalását szeretnénk közölni a kálvinizmus 5 pontjának, a T.U.L.I.P.-nak.

T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Ellenállhatatlan kegyelem (Irresistible Grace) – Az ellenállhatatlan kegyelem tulajdonképpen azt jelenti hogy amikor Isten egy embert üdvözíteni akar, akkor a bűnös személy nem képes ellenállni Isten kegyelmének, és meg fog térni. A fogalom, sajnos, azt sugallja mintha ez valami gépies és kényszerítő erőként működne egy vonakodó emberrel szemben. Az ellenállhatatlan kegyelem azonban nem azt jelenti, hogy az ember ne állhatna ellen Isten kegyelmének az életében. Ehelyett az ellenállhatatlan kegyelem Isten azon kegyelme amit a megváltás pillanatában nyújt: Isten újjászüli az embert ami azt vonja maga után hogy az ember akarva, szabad akaratából részesül és bízik Krisztusban. Azt jelenti tehát hogy az ember nem képes sikeresen ellenállni Isten újjáteremtő munkájának. Ez nem tesz erőszakot az ember akaratán, hiszen az ember megváltozik, és emiatt akarva hisz Krisztusban.

doctrines-of-grace-i.jpg

Tovább

William P. Young: "A viskó" vs. a Biblia

A viskó William Paul Young novellája, mely több, mint 20 millió példányban kelt el, illetve filmet is készítettek belőle. Egy férfiról szól, akinek meggyilkolták a lányát, és ez az esemény odáig vezette őt, hogy feltegye a talán legtöbbször feltett kérdést: miért engedi meg Isten ezt a sok gonoszságot a világban? Visszatér arra a helyre, ahol meghalt a lánya és ott találkozik Istennel, aki egy nő és Papának hívják (a Szentlélek szintén nő).

Bár a viskó fikció, rengeteg herezist, bibliával szembemenő tanítást tartalmaz, lássuk mik ezek.fb-share-img.jpg

Tovább

Tévedés és a női próféták - John Piper karizmatikus felfogásának cáfolata

Úgy vélem, John MacArthur az alábbi cikkben jobb (szesszacionista) magyarázatot nyújt bizonyos fontos prófétálással kapcsolatos textusokról, mint híres kontinuacionista ellenfelei, ezt ajánlom az olvasók figyelmébe (még konkrétabban szólva megvédi a prófétálás hagyományos jelentését, és azt mondja, hogy ma is ilyen hagyományos jelentésben kell vennünk, azaz, nincs külön újfajta ÚT-i prófétálás).

E cikk folytatása a blogunkban megjelent, a karizmatikus prófétálás legitimitására felhozott Piper-i teológia cáfolatának. Az első rész ITT található.

macarthur_1.jpgJohn MacArthur

Tovább

A kegyelem tanai – a kálvinizmus evangéliuma

"A kálvinizmus maga az evangélium" C.H. Spurgeon.

A kálvinizmus/református teológia az, amely a legtisztábban mutatja fel az evangéliumot és Isten szabad kegyelmét. Okkal emelte ki azt is Spurgeon, hogy aki a kálvinizmust tagadja, az Jézus Krisztus evangéliumát tagadja. Nem véletlen tehát, hogy a legnagyobb támadások a református/kálvinista teológiát érik a világ részéről, mint ahogyan az sem, hogy egyes keresztény felekezetek foggal-körömmel harcolnak ellene, hiszen a “kegyelem tanai” nem az ember szabad akaratáról, hanem Isten szabad kegyelméről szólnak. Márpedig a modern korunk humanista-liberális világnézete és teológiája szinte képtelen megemészteni azt, hogy nem az ember áll az üdvösség középpontjában, hanem Isten kegyelme. Hogy mindezt nem érdemeljük meg és ezért mi magunk semmit sem tehetünk.

Álljon itt tehát egy korántsem teljes gyűjtés, ami a Szentírás alapján mutatja fel azt, hogy valóban, a kálvinizmus maga az evangélium. A cikk első felében röviden leírjuk és bemutatjuk a kegyelem tanait, a második részben pedig minden egyes kijelentést kategorizálva bibliai igékkel támasztunk alá. Ennek fényében gondolkodjon el mindenki, aki azt állítja a kálvinizmus öt pontjáról, tehát a kegyelem tanairól, hogy "nem ezt tanítja a Szentírás".

a_kegyelem_tanai-2.jpg

Tovább

Isten megengedi a női lelkészséget?

Először a választ adjuk meg a címben feltett kérdésre, majd a lehetséges ellenérveket fogjuk sorra cáfolni. Tehát a válasz egy prózai: nem. Ez nem hímsovinizmus, hanem Isten Igéjének rendelkezéseihez való hűség. Csak és kizárólag a lelkészi és ahhoz kapcsolódó hivatásokat tárgyaljuk itt, de megjegyezzük, hogy a politikai vezetői szerep szintén nem női hivatás, bár ez most nem tárgya az értekezésnek.

A cikk első részében kielemezzük mit mond a Biblia a nők és a lelkészszerep viszonyáról, a második részben röviden a diakónusi tisztségre térünk ki, míg végül sorra vesszük és cáfoljuk az összes érvet, mellyel a Szentírás egyértelmű kijelentésével ellentétesen, a női lelkészséget igyekeznek védeni és alátámasztani.

monkimage.jpg

Tovább

10 ok arra, hogy Jézus feltámadását tényként kezeljük

A keresztyénég legnagyobb ünnepéhez kapcsolódik az, amit a hívők a történelem legnagyobb csodájaként szoktak jellemezni, a hitetlenek pedig ezzel ellentétben a bibliai beszámolót hallucinációnak, mítosznak, esetleg összeesküvésnek, viszont semmiképpen sem ténynek veszik. Mikor a keresztyén ember a feltámadásról beszél, az esetek nagyon nagy többségében „hitkérdés”-ként említi, a feltámadást nem bizonyított tényként, hanem „pusztán” a hit dolgaként kezeli. Ennél a pontnál következik be a legnagyobb meghasonlás a szkeptikusokkal szemben, pedig az azóta eltelt évek alatt bizonyítékok sora erősítette és erősítheti meg Jézus feltámadásának történelmi mivoltát.

Az alábbi cikkben a 10 legfontosabb érvet közöljük, melyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a Názáreti Jézus valóban feltámadt. 

A lista természetesen tömör és nem teljes, viszont reménykedünk abban, hogy az olvasó számára jó kiindulási alapot nyújthat arra, hogy hitelesként és tényként fogadhassa el a feltámadást.

jesus-thomas-e1477702197348-696x350.jpg

Tovább

Alászállt a poklokra? Hol volt Jézus a feltámadása előtt?

Tudjuk, hogy Jézus meghalt. De mi történt vele ezután? Tudjuk azt is, hogy a testét József sírjába temették, de mi történt a lelkével? Mit jelent az Apostoli Hitvallás "alászállt a poklokra" mondata? Egy biztos: nem azt, hogy szó szerint, prédikálni szállt volna alá Krsiztus a hádészba, mint ahogyan a Római Katolikus Egyház tanítja.

Álljon itt Sebestyén Jenő tömör, mégis rendkívül alapos összefoglalása és véleménye a pokolra-szállás különböző nézeteivel kapcsolatban. (Dogmatika, II. 79-82. old.)

"A poklokra szállás egyike a legbonyolultabb kérdéseknek, mert az egyes felekeztek szerint többféle magyarázata is van. Az első eltérés mindjárt az, hogy némelyek már a felmagasztaltatás első lépcsőjének tekintik, mint pl. a római katholikusok és a lutheránusok.

A második általános megjegyzésünk, hogy tény az, miszerint ez a mondat eredetileg nem volt benne az Apostoli Hitvallásban. Volt olyan szöveg, amelyben csak az eltemettetésről van szó. Volt olyan is, ahol csak a "száll alá" kifejezés volt meg és volt olyan is, ahol mind a kettő benne volt a szövegben. Végül a mai sorrendben maradt meg a Hitvallás szövege.

A poklokra-szállás magyarázatánál nincs egység a különböző egyházak és felekeztek között, mert egy részük a valóságos és helyileg történt alászállást érti alatta, más részük pedig a Credo ez artikulusát másként, képletesen, vagy csak spirituálisán magyarázza.

descended_into_hell.jpg

Tovább

A nagypénteki események valós időben

A Szentírás azért adatott, hogy megismertesse velünk Istent, és nem azért, hogy elrejtse. Ennek fényében vizsgálta meg Russ Ramsey a nagypénteki eseményeket és állította össze az  idővonalát ennek a szörnyű napnak. Más teológusok leírása kissé eltérhet ettől, de ez természetes, mikor egy olyan korszakot akarunk rekonstruálni, ami nem fektetett akkora hangsúlyt a percekre, másodpercekre, mint a mi korunk.

Álljon itt tehát Krisztus Urunk utolsó napjának leirata, idővonala, bibliai igehelyekkel alátámasztva. Az időpontok hozzávetőlegesek. (A posztban János evangéliuma szerinti leiratot közöljük.)

4431-crown_of_thorns_edited_630w_tn.png

Tovább